Script Library: 1238 scripts
 

exif-core.r

REBOL [ Title: "REBOL::EXIF" Description: "REBOL to EXIF interface" Date: 2003/12/21 Version: 1.3 Id: "$Id: exif-core.r,v 1.3 2003/12/21 17:47:29 narg Exp $" Author: "Piotr Gapinski" Email: %news--rowery--olsztyn--pl File: %exif-core.r Purpose: "obsluga plikow JPEG/EXIF" Copyright: "Olsztynska Strona Rowerowa http://www.rowery.olsztyn.pl" License: "GNU Lesser General Public License (Version 2.1)" Example: { ;; simple demo program (print out info about Maker and Model) either all [ not none file: request-file good-file?/debug first file ] [ dat: exif-tag [#{010f} #{0110}] ;; Maker, Model probe dat ] [ print "sorry, not an JPEG/EXIF file" ] } library: [ level: 'intermediate platform: 'all type: [module tool] domain: [files graphics] tested-under: [ view 1.2.1 on [linux Win2K amiga] view 1.2.8 on [linux winxp] ] support: none license: 'LGPL ] ] exif-ctx: context [ set 'EXIF-SOI #{FFD8} set 'EXIF-APP0 #{FFE0} set 'EXIF-APP1 #{FFE1} set 'EXIF-APP2 #{FFE2} set 'EXIF-CMT #{FFFE} set 'EXIF-EOI #{FFD9} EXIF-HEADER: #{457869660000} TIFF-HEADER-OFFSET: 10 EXIF-FORMS: [ #{0001} [1 to-integer] ;; unsigned byte (1 bajt/komponent) #{0002} [1 to-ascii] ;; ascii napisy koncz sie bajtem zerowym (jest wliczony w wielkośc napisu) #{0003} [2 to-integer] ;; unsigned short (2 bajty/komponent) #{0004} [4 to-integer] ;; unsigned long (4 bajty/komponent) #{0005} [8 to-rational] ;; unsigned rational (8 bajow/komponent) #{0006} [1 to-integer] ;; signed byte (1 bajt/komponent) #{0007} [1 to-binary] ;; undefined (1 bajt/komponent) #{0008} [2 to-integer] ;; signed short (2 bajty/komponent) #{0009} [4 to-integer] ;; signed long (4 bajty/komponent) #{000A} [8 to-rational] ;; signed rational (8 bajtow/komponent) #{000B} [4 to-binary] ;; signed float (4 bajty/komponent) #{000C} [8 to-binary] ;; double float (8 bajtow/komponent) ] byte-order: "" ;; MM (Motorola) lub II (Intel) dat: none ;; bufor danych debug: false range: func [ "Pobiera fragment danych z bufora (bez weryfikacji zakresu danych); zwraca binary!" offset [integer!] "przesuniecie od początku bufora" length [integer!] "dlugośc danych bajtach (relatywna do offsetu)" /all "dlugośc danych liczona od pocztku bufora" /custom "bufor danych" buffer [series!] "opcjonalny bufor z danymi" /local d] [ d: any [buffer dat] ;; albo bufor przekazany jako paramentr albo bufor 'dat' copy/part (skip d offset) (either all [length - offset] [length]) ] get-content: func [ "Pobiera size danych znajdujących sie location bajtow za naglowkiem bufora; zwraca binary!" location [integer!] "przesuniecie od początku bufora" size [integer!] "dlugośc danych bajtach (relatywna do offsetu)"] [ range (TIFF-HEADER-OFFSET + location) size ] intel?: func [ "Konwersja zapisu danych binarnych Intel-Motorola (zmiana kolejności bajtow)." bin [binary!] "dane binarne" ] [ either (byte-order = "II") [head reverse bin] [bin] ] read-traverse: func [ "Poszukuje tag w pliki JPEG; zwraca binary! (zawartośc chunk) lub none!" file-name [file! string!] "nazwa pliku" tag [binary!] "szukany chunk-id" /position "zwraca offset pozycji chunk od pocztku pliku" /local chunk-id chunk-size offset buffer] [ file: to-file file-name if error? try [ buffer: read/binary/direct/part file 2 if not equal? EXIF-SOI (range/custom 0 2 buffer) [return none] ;; jezeli naglowek pliku <> EXIF-SOI to nie jest to plik JPEG ;; buffer: skip dat 2 ;; pomin SOI offset: 2 forever [ buffer: read/binary/direct/part file (offset + 4) ;; wczytaj id bloku danch i ich wielkośc chunk-id: range/custom offset 2 buffer mask: to-integer #{FF00} if (((to-integer chunk-id) and mask) <> mask) [return none] chunk-size: to-integer range/custom (offset + 2) 2 buffer if debug [print ["znaleziono chunk" chunk-id "offset" offset "wielkośc" (chunk-size + 2) "bajtow"]] if (chunk-id = tag) [ buffer: skip (read/binary/direct/part file (offset + chunk-size + 2)) offset return either position [offset] [buffer] ] offset: offset + chunk-size + 2 ] ] [return none] ] set 'exif-file? func [ "Bada czy plik jest w formacie JPEG i zawiera dane EXIF-APP1; zwraca logic!" file-name [file! string!] "nazwa pliku" /debug "dodatkowe informacje o dzialaniu programu" /local size] [ self/debug: any [(not none? debug) false] not none? all [ not none? dat: read-traverse file-name EXIF-APP1 equal? EXIF-APP1 range 0 2 ;; bajty 02:04 = FFE1 not zero? size: to-integer range 2 2 ;; wielkośc chunk APP1 not empty? byte-order: to-string range 10 2 ] ] set 'good-file? :exif-file? ;; synonim set 'exif-tag func [ "Przeszukuje katalogi struktury EXIF; zwraca block!, binary! lub none!" tag [binary! block!] "poszukiwane znaczniki" /local ifd-first ifd-next search-ifds ifds rcs tags offset] [ if none? dat [return none] ;; offsety s licznone wzgledem pocztku naglowka APP1 #{FFE1} ifd-first: does [TIFF-HEADER-OFFSET + to-integer (intel? range 14 4)] ;; IFD0 ifd-next: func [ "Zwraca integer! offset do nastepnego IFD lub none!" offset "aktualna pozycja katalogu" /local elements next] [ ;; kazdy katalog zawiera nastepujce dane ;; 00-02 liczba elementow (tagow) w katalogu ;; ..... 12 bajtow na kazdy element w katalogu ;; ..... 4-ro bajtowy wskaznik do nastepnego IFD lub 0 elements: to-integer (intel? range offset 2) next: to-integer (intel? range (offset + 2 + (elements * 12)) 4) either equal? 0 next [none] [TIFF-HEADER-OFFSET + next] ] search-ifds: func [ "Szuka znacznika tag we wszystkich katalogach APP1." ifds [block!] "block! offsetow do katalogow APP1" tag [binary!] "szukany znacznik EXIF" /local offset rc] [ foreach offset ifds [if not none? (rc: ifd-content offset tag) [break]] return rc ] ifds: copy [] tags: copy [] rcs: copy [] ;; tworznie tablicy z pozycjami wszystkich katalogow EXIF v2.1 append ifds offset: ifd-first ;; IFD0 while [not none? (offset: ifd-next offset)] [append ifds offset] ;; IFD1,... ;; foreach tag [#{8769} #{A005} #{8825}] [ ;; SUBIFD0 Interoperability GPSIFD foreach tag [#{8769} #{A005}] [ ;; SUBIFD0 Interoperability offset: search-ifds ifds tag if not none? offset [append ifds (TIFF-HEADER-OFFSET + (to-integer offset))] ] ifds: sort ifds ;; znaczniki najcześciej uzywane s przewaznie w pocztkowych katalogach if debug [print ["znalezione katalogi" mold ifds CRLF "rozpoczynam poszukiwania" CRLF]] ;; traktuj przekazany parametr (tag) jako block! danych ;; zapisuj wartośc kazdego paramtru lub none! gdy nie znaleziony ;; pojedyncze wartości s zwracane bez bloku (brana jest pierwsza wartośc z listy) either block? tag [tags: tag][append tags tag] foreach tag tags [append rcs (search-ifds ifds tag)] either (block? tag) [rcs] [first rcs] ] set 'exif-ifd :exif-tag ifd-content: func [ "Wyszukuje określony parametr w katalogu EXIF; zwraca jego wartośc lub none!" offset [integer!] "lokalizacja (offset) katalogu" tag [binary!] "poszukiwany znacznik" /local items tag-format tag-length tag-value tag-components] [ items: to-integer intel? range offset 2 ;; liczba parametrow w biezcym katalogu EXIF if debug [print ["szkukam" tag "w katalogu" offset "(" items "elementy/ow )"]] offset: offset + 2 ;; pomin 2 bajty z liczb elementow loop items [ ;; na kazdy element w katalogu przypada 12 bajtow ;; 00-02 znacznik ;; 02-04 format danych (zobacz EXIF-FORM) ;; 04-08 liczb cześci z ktorych skladaj sie dane (liczba cześci nie oznacza liczby bajtow!) ;; 08-12 dane znacznika lub offset do danych gdy ich dlugośc przekracza 4 bajty if debug [print ["-> znaleziono znacznik" (intel? range offset 2)]] if equal? tag (intel? range offset 2) [ ;; znaleziono wlaściwy tag - pobierz jego wartośc tag-format: intel? range (offset + 2) 2 tag-components: to-integer intel? range (offset + 4) 4 tag-length: tag-components * EXIF-FORMS/:tag-format/1 ;; liczba bajtow przypadajca na dane jednego znacznika tag-value: intel? range offset + 8 4 if (tag-length > 4) [tag-value: range (TIFF-HEADER-OFFSET + to-integer tag-value) tag-length] if debug [print ["-> format" tag-format tag-components "komponent/ow w buforze" tag-value "(" tag-length "bajt/y )" CRLF]] ;; zamien na rebol datatype return to-rebol tag-value tag-format tag-length ] offset: offset + 12 ;; do nastepnego znacznika w biezcym katalogu ] if debug [print ["-> znacznika" tag "nie znaleziono!" CRLF]] return none ] to-rebol: func [ "Konwersja danych binarnych na Rebol datatype." bin [binary!] "dane binarne" format [binary!] "format danych" length [integer!] "bajtow danych (binarnych)"] [ to-rational: func [bin [binary!] /local a b] [ a: intel? copy/part bin 4 b: intel? copy/part skip bin 4 4 to-string rejoin [(to-integer a) "/" (to-integer b)] ] to-ascii: func [bin [binary!]] [trim to-string bin] ;; zwracaj tylko tyle bajtow ile jest danych ;; zmienna bin ma 4 bajty lub wiecej a np. dla typu "unsigned short" potrzebujemy tylko 2 bajtow ;; proteza jest potrzebna dla typow "short", "byte" czy "ascii", ktore mog zawierac pojedyncze bajty return do EXIF-FORMS/:format/2 copy/part skip bin ((length? bin) - length) length ] ]
halt ;; to terminate script if DO'ne from webpage
Notes