Mailing List Archive: 49091 messages
  • Home
  • Script library
  • AltME Archive
  • Mailing list
  • Articles Index
  • Site search
 

[REBOL] Re: Sort by first part of line

From: carl:cybercraft at: 8-Sep-2002 17:09

On 08-Sep-02, Andrew Martin wrote:
> Romano wrote: >> good, but so you sort with all the line. > Well, it was so much faster that way... :)
But they were in a very pretty order Andrew, which that would've stuffed up. (;
>From near the end of the sorted list...
032 eij ierosoluma 032 eij ton oikon 032 basileian tou 032 oi farisaioi 032 oi arciereij 032 tou swmatoj 032 en tw ierw 032 tw ierw 032 de autw 033 kai apokriqeij 033 eij ierousalhm 033 touj maqhtaj 033 twn agiwn 033 th kardia 033 pasi toij 033 tw ihsou 033 en toutw 033 auton en 033 ex umwn 033 ean tij 033 oti ou 034 apokriqeij de 034 tw pneumati 034 pantaj touj 034 kaqwj kai 034 ton laon 034 met emou 034 oti egw 034 dia thn 034 kai ai 034 oun o See? Ascending length per number. -- Carl Read